ಅಂಕಸಮುದ್ರವೆಂಬ ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಗಮನ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, ಅನುದಾನ, ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞರಿಗೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳ. -ಡಾ. ಎಸ್. ಶಿಶುಪಾಲ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.