ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು

-ಲಿಂಡ್ಸೆ ಮೇಜ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನುವಾದ: ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಲೇಖಕಿ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಮೈಜ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ; ಚೀನಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.