ಅಕ್ರಮ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೇಕೆ?

-ಡಾ.ಟಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೂ, ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಕೂಡಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆದಾಯದ ವಿವರವನ್ನು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.