ಅಣತಿಯ ಆಡಳಿತ ಎರವಲು ಸಾಧನೆ!

ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ; ಅರ್ಧ ಚುನಾಯಿತ-ಅರ್ಧ ಖರೀದಿತ ಸರಕಾರ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. -ಎ.ನಾರಾಯಣ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.