ಅನಿಸಿಕೆಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಲೇಖನ ಸರಣಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊದಲು. ಒಂದು ವಿ.ವಿ. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ! -ಡಾ.ಕಿರಣ್ ವಿ.ಎಸ್.,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.