ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಲ್ಲದ ಆತಂಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೇಕೆ?

ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಜೀವಿಸ ತೊಡಗಿದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆವರಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಜ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿಕೊಂಡು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login