ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಠಗಳು ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು!

-ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ `ಜಾತಿ’ ಎಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿಯೆನಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅಧಿಕಾರ ಇತರೆ ಸೌಲತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ದಲಿತ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾರುವವರಿರುವಂತೆ ಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ; ಕದಿಯುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.