ಅಬ್ಬಾ… ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ದಿನಗಳು!

ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲೇಗಿನ ಕತೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಳು. ಈ ಅಜ್ಜಿಯು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ತಂಗಿ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಬೇಗನೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಲೂಡಿದವಳು ಇದೇ ನನ್ನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.