ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ‘ಭ್ರಮೆ’ ಬಿಡಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೂ ಒಂದು ಎಂದು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಾದ ಆಹಾರ/ಆರೋಗ್ಯ/ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.