ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು: ಸಂವಿಧಾನ ಮೀರಿದ ನ್ಯಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಮತಪರ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟ ಈ ತೀರ್ಪು ಸಂವಿಧಾನ ಮೀರಿದ ನ್ಯಾಯಿಕ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.