ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಲೆಕ್ಕ!

ಇನ್ನೊಂದು ಕೊವಿಡ್ ಅಲೆಗೆ ತಯಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಡಗರದಿಂದಲೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಯಾರಿ ಎಂದರೆ ಖರೀದಿಗಳೆಂಬುದು ಈ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.