ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಸಾರುವ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ?

ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಫಲವನ್ನು ಉಂಡು ತೇಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಾಗತೀಕರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.