ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು

ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಎಳೆಗಳು ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದವೇ…? -ಡಾ.ಜಿ.ಆಶಾ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು, ಹಳಗನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಯ ಮೂಲ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.