ಆರಿಜನ್ ಸ್ಟೋರಿ: ಎ ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎವೆರಿಥಿಂಗ್

-ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್.

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ’ಬಿಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ’ (ಬೃಹತ್ ಇತಿಹಾಸ) ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಕಥನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ಮೂಲತಃ ರಷ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದ ಲೇಖಕ ಕಳೆದ ಮೂರು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login