ಇಂದಿನ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ನಾಳಿನ ‘ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ’ ವಿಚಾರಗಳೇ?

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಿರಲಿ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಡಿಬಾರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗÀಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.