ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿ 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 121 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆಂದೂ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.