ಇ-ಜ್ಞಾನ

ಟೆಕ್ ಸುದ್ದಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ (ಉದಾ: ವಿಮಾನ) ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವು ಇರುವ ಸ್ಥಾನ, ದೂರ, ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆಮಾಡುವ ರೇಡಾರ್‍ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.