ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗದಿದ್ದಾಗ…

ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗದಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ (ದು)ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. – ಎಂ.ಕೆ.ಆನಂದರಾಜೇ ಅರಸ್ ಎರಡು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.