ಊರುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬದುಕು

ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಊರು ಬಿಡುವಾಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಊರು ಬಿಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅಣ್ಣನೇ ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದ. ಮೊದಲು ನಾವಿದ್ದದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.