ಎರಡನೆಯ ನಾಗವರ್ಮನ ‘ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣ’

-ರಾಜಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಲಭ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೃತಿಯೆಂದರೆ, ಎರಡನೆಯ ನಾಗವರ್ಮನ ‘ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣಂ. ‘ಅಭಿನವ ಶರ್ವವರ್ಮ’, ‘ಕವಿತಾ ಗುಣೋದಯ’ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ನಾಗವರ್ಮನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.