ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವವರು?

ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಇವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯಾದರೂ ಏನು? -ಪ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.