ಎಶ್ಟು ಬಾಶೆಗಳ ಪರಿಚಯವೊ  ಅಶ್ಟು ಜಗತ್ತುಗಳ ಅರಿವು!

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದ್ವನಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಲೇಕನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಋ, ಷ್, ಸಂದ್ಯಕ್ಕರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.