ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಬಾವಿ

-ಕವಲಕೋಡು ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ವರದಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ವರದಾಮೂಲ, ಆತವಾಡಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರವಾಸೀ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಗರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.