ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಸ್ಥೆ!

ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುಬಗೆಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.