ಒಗ್ಗರಣೆ ಲೋಕ

-ಸಹನಾ ಕಾಂತಬೈಲು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹದವರಿತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಿನ ಹೆಣ್ಣನ್ನೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.