ಓದುಗರ ಪ್ರತಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ! -ಎಚ್.ಎಸ್.ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಹುರಾಷ್ಟಿಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.