ಔಷಧಿ ಪ್ರಸವಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು

ಔಷಧಿ ಪ್ರಸವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಹಳ ನಾಟಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಘಟಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಔಷಧಿಯು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.