ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪಠ್ಯಗಳು

ಯೋಗ ಆಯಾ ಧರ್ಮದ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಜೈನರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ (ಶಮ), ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗ, ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.