ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕೆನಡಾವರೆಗೆ ಹರಡಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರೊ.ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಈಶ್ವರನ್

ಪ್ರೊ.ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಈಶ್ವರನ್ ಅವರು ಬಹು ಸಂಸ್ಕತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಒಡನಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಸದಾ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲ: ಡಾ.ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಯರವಿನತೆಲಿಮಠ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.