ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೆ?

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ: 2006ರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲಾಕ್ ಅವರ ’ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login