ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬೀಸು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಸನ್ನೆಯಾಗಿಸಿ (ಲಿವೆರ್) ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.