ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತ್ಯ: ಅಂದು ಇಂದು

ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ; ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾವ, ಭಾಷೆ, ಅಭಿರುಚಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊಸತಿನ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.