ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಭಕ್ತಿ ಸಿನೆಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಸೆಯೆಂಬ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಾದಷ್ಟೂ ಆ ಸಿನೆಮಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಿನೆಮಾ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ತೆರೆಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.