ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಒದಗಿಬಂದಿರುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು..?

ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವೊಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯು ಸಹಜವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶಿಲತೆಗೆ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಎಂದು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.