ಕರ್ನಾಟಕವೆಂಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಆವರಣ

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಆವರಣವೆಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅವುಗಳ ದರ್ಶನಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರರೊಡನೆ ಅವುಗಳ ಒಡನಾಟ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.