ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ಏಕೆ?

– ಕು.ಸ.ಮಧುಸೂದನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾಜ್ಯದ ‘ಉಚಿತ’ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಉಚಿತಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.