ಕಳಪೆ ಅನುವಾದದಿಂದ ನೊಂದು ‘ಅಳಬೇಡ ಕಂದ’

ನಾಗಣ್ಣನವರ ಅನುವಾದಿತ ‘ಅಳಬೇಡ ಕಂದ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯು ಕೃತಕವಾಗಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದವು ತುಂಬ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.