ಕಳೆದು ಹೋದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಚೆಂಗೀಸ್ ಖಾನ್

ಅವತ್ತು ಅವನು ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದ ! ಅವನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದವು. ಒಂದೆರಡು ದಿನವಲ್ಲ, ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವನ ಶವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಶವಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login