ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಆಗಬಾರದು!

-ಡಾ.ವಾಮನ ಆಚಾರ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಚಿಂತಕರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯೂ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ಇದರರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.