ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೇ..? ಅಥವಾ ಚಿರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಡೇ..?

-ಮೋಹನದಾಸ್ ಚಿರತೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.