‘ಕಾಲ’ದ ನಂತರ…

ಜೀವರಹಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಣುಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋಶಗಳೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ-ಸಂವಹನ ಹೊಂದುವ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆದುರು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ದಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದರೊಡನೆ ಜೀವರಹಿತ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.