ಕುವೆಂಪು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು

ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದವರು; ಸ್ವತಃ ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವು ಜಯಿಸಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.