ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಭೂಮಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು

-ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಒಂದು ದಾರಿಯೆಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳ, ರೂಪಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭೂಮಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.