ಕೆಂಪು ಗಣಿಗಳ ಸುತ್ತ ನೀಲಕುರಿಂಜಿ ಉತ್ಸವ

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಸ್ಮಯ ಕೆಂಪು ಗಣಿಗಳ ಸುತ್ತ ನೀಲಕುರಿಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಡೂರಿನ ಗಣಿ ಗುಡ್ಡಗಳ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬುರಬುರನೆ ಎದ್ದುನಿಂತು,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login