‘ಕೊರೋನ ನಂತರ’ ಯುಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಇರುವ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಾದರೆ ಮುಠ್ಠಾಳ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.