ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಪಾಠಗಳು

ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಣ್ಣುಡಿಯ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹುದುಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. -ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.