ಕೋವಿಡ್ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಉಬುಂತು’

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಜನಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಯೋಚಿತವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.