ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಸೈಬರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ

ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೋವಿಡ್-19ರ ದುಸ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ವಿಶ್ವಾದಂತ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.