ಕೋವಿಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹಸಿವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೆರವಿನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.