ಕೋವಿದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಮಹಾ ಸಂತರೂ ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಬದುಕುವ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಖ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.